Handelsbetingelser hos Liisabike

Liisabike ApS
H.C. Ørstedsvej 35. st. 2
1879 Frederiksberg
CVR.nr. 37748862

1. Det leasede

Det leasede er en ladcykel og oplysninger om model, udstyr og ekstraudstyr vil fremgå i kontrakten.

Cyklens dagspris fremgår ligeledes i kontrakten og tager udgangspunkt i de gældende købspriser for almindelige kunder fastsat af forhandlerne af Christianiabikes, Triobikes og Butchers & Bicycles (se christianiacykler.dk, triobike.com og butchersandbicycles.com)

2. Leasingkontrakt

Når du bestiller en ladcykel tilsender vi dig en kontrakt til gennemlæsning. Når du bekræfter din ordre, sender vi en kontrakt til elektronisk underskrivelse med NemID. Du forpligter dig først til at lease cyklen, når du har underskrevet kontrakten.

På nuværende tidspunkt dækker Liisabike-abonnementet i Storkøbenhavn og omegn –
Postnumre fra 1000 – 2930.

3. Betaling

Den første månedlige ydelse bliver opkrævet pr. indbetalingskort, så snart cyklen er meldt klar til afhentning. Herefter opkræves den månedlige ydelse en gang om måneden pr. indbetalingskort. Betaling forfalder den første dag i måneden og det er kundens ansvar at sikre, at de har betalt rettidigt. Liisabike opfordrer til, at kunden tilmelder sin betaling til Betalingsservice for at undgå unødvendige gebyrer.

Betaling senere end 7 dage efter forfaldsdato betragtes som mislighold af kontrakten og kan medfører opsigelse af kontrakt og inddragelse af leasede cykel. 

4. Udlevering af cyklen

Cyklen skal afhentes på Mælkevejen 83a, 1440 København K ved Christiania Cykler eller du kan bestille levering.

Du betaler for fragtomkostninger, hvis du vælger at få cyklen leveret ved kontraktens begyndelse, og du betaler ligeledes for afhentning ved kontraktens slutning, hvis du ikke selv indleverer cyklen. Liisabike kan give dig et tilbud på fragt med vores samarbejdspartnere eller du kan arrangere fragt selv.

Efter du har modtaget cyklen og inden 14 dage, skal du gøre Liisabike opmærksom på eventuelle mangler. Har du ikke reklameret indenfor 14 dage lægges til grund af cyklen ved udlevering svarede til det aftalte.

Før cyklen udleveres skal du vise, at du har tegnet forsikring, eller tegne en sådan igennem os.

Før udlevering af cyklen skal du have betalt oprettelsesgebyr som angives på den tilsendte faktura, du modtager efter bestilling af cyklen.

Cykler med elmotor udleveres med GPS. Liisabike har indgået aftale med virksomheden PowUnity om at levere data om cyklens geografiske position via den monterede GPS-tracker. Data herfra bliver brugt til at spore cyklen ved tyveri/bortkomst, ved afhentning af cyklen i tilfælde af manglende betaling, og i anonymiseret form til statistik over cyklens anvendelse og funktion.

Før udlevering af cyklen skal du have afleveret eller uploadet billedlegitimation og sygesikring.

Efter aftalens indgåelse, og før udlevering af cyklen, kan Liisabike foretage sædvanlig kreditundersøgelse af dig, f.eks. i RKI-Experian.

5. Ejerskab – brugsret – ansvar

Den leasede cykel ejes af Liisabike, som ved aftalen giver dig brugsret til cyklen.

Hvis du ikke betaler forfaldne leasingydelser kan Liisabike afhente cyklen.

Når cyklen er leveret, har du ansvaret for cyklen og bærer desuden risikoen for cyklens beskadigelse og bortkomst, uanset hvordan dette måtte ske. Cyklen må max laste 100 kg i ladet/kassen og må ikke anvendes til håndværksmæssig virksomhed eller transport af gods herunder skrald, opfej eller byggematerialer.

Cyklen må ikke genudlejes uden særskilt aftale med Liisabike.

Når cyklen ikke er i brug, skal den fastlåses til et solidt stationært objekt.

Hvis du skifter bopæl i leasingperioden, skal dette meldes til Liisabike. Du må ikke medtage cyklen uden for Danmarks grænser hverken ved flytning eller midlertidigt.

6. Forsikring

Du skal sikre at cyklen i hele leasingperioden, er forsikret mod tyveri. Dette kan du gøre igennem din egen forsikring eller igennem Liisabike.

I tilfælde af cyklens beskadigelse eller bortkomst skal du betale erstatning til Liisabike svarende til cyklens værdi.

Cyklen har GPS monteret, men dette garanterer ikke, at cyklen kan findes ved tyveri og det fritager dig ikke for erstatningspligt overfor Liisabike.

Manglende forsikringsdækning fritager dig ikke for erstatningspligt overfor Liisabike.

7. Leasingydelse og oprettelsesgebyr

Som betaling for brugsret og serviceaftale betales en månedlig leasingydelse. Leasingydelsen for den model du vælger og det ekstraudstyr du vælger fremgår af hjemmesiden og vil også fremgå i kontrakten.

Ydelsen betales forud og forfalder til betaling den 1. hver måned.

I forbindelse med aftales indgåelse betales yderligere et oprettelsesgebyr, som ligeledes vil fremgå af hjemmesiden og i kontrakten.

8. Løbetid og opsigelse

Aftalen er gældende i en periode på 48 måneder og ophører ved udløbet af perioden uden opsigelse.

Når der er gået 5 måneder fra aftalens indgåelse, kan aftalen opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

Den samlede forpligtelse i bindingsperioden er oprettelsesgebyret + 6 måneders leasingydelser.

Ved aftalens udløb tilbageleveres cyklen til Liisabike i sædvanlig vedligeholdt stand. Almindelige brugstegn og slidtage er acceptabelt.

Cyklen skal tilbageleveres inden kontraktens udløb. Sker det ikke, skal der betales for løbende måned, indtil cyklen afleveres.

9. Tyveri og bortkomst

Hvis den leasede cykel er bortkommet, ophører aftalen, og du betaler erstatning svarende til cyklens værdi til Liisabike. Du skal straks informere Liisabike om, at cyklen er bortkommet, anmelde tyveriet til politiet, og fremsende kopi af politianmeldelse, så snart denne foreligger.

Hvis tyveriet er dækket af forsikring, udgør erstatningen forsikringssummen med tillæg af selvrisiko. Liisabike skal have skadeopgørelse fra forsikringsselskabet fremsendt, hvoraf forsikringssummen fremgår, så snart denne foreligger.

Du er forpligtet til at betale leasingydelse, indtil du har betalt erstatning til Liisabike for den bortkomne cykel. Betaling af leasingydelse er ikke erstatning og kan ikke betragtes som afdrag på en bortkommen cykel.

Når erstatning er indbetalt, kan Liisabike tilbyde dig en ny leasingkontrakt uden betaling af nyt oprettelsesgebyr, men Liisabike er ikke forpligtet hertil.

10. Service og vedligeholdelse

Liisabike udfører uden omkostninger for dig vedligeholdelse og service af cyklen. Dette sker 1 gang om året for cykler uden elmotor og 2 gange om året for cykler med elmotor. Betaling herfor er indeholdt i leasingydelsen.

For kunder som bor i Storkøbenhavn og omegn udføres denne service ved din hjemmeadresse. Servicen foretages i et mobilt værksted af Liisabike eller Liisabikes samarbejdspartner Ren cykel. Forud for aftalen vil du blive kontaktet med henblik på at aftale et tidspunkt for service.

Service og vedligeholdelse omfatter alle ydelser, som er nødvendige for at cyklen er i god og driftssikker stand.

Reparation af skader på cyklen, som følge af uhensigtsmæssig eller hensynsløs brug samt lapning ved punktering, skal dog betales af dig udover den aftalte leasingydelse.

Vi anbefaler, at du jævnligt pumper dæk og smører kæden for løbende at opretholde optimale køreegenskaber.

Før reparation af skader som medfører ekstra betaling, skal Liisabike gøre dig opmærksom på, at reparation udløser betaling, og der skal være enighed om prisen herfor før reparationen foretages.

Du kan i den forbindelse indhente tilbud fra Liisabikes samarbejdspartner og betale denne direkte.

11. Køb af cyklen til restværdi

Efter 6 måneder kan du til enhver tid anmode Liisabike om at købe cyklen til dens restværdi. Restværdien fastsættes af Liisabike ud fra vurdering af cyklens markedsværdi.

12. Persondata – GDPR

Persondata, som Liisabike modtager i medfør af i denne aftale, bliver behandlet i overensstemmelse med gælden lov og forordning om persondata.

Behandlingen sker udelukkende til brug for denne aftale om udlejning af cykler.

Du skal oplyse om eventuelle ændringer i oplysninger, f.eks. bopæl og e-mailadresse mv., så Liisabike altid har korrekte oplysninger i kontraktens løbetid.

Du har ret til at få oplyst, hvilke persondata Liisabike har registreret i aftalens løbetid.

Data som Liisabike kommer i besiddelse af fra GPS-tjenesten, nævnt i pkt. 2, vil udelukkende blive anvendt til de i pkt. 2 angivne formål. Statistiske oplysninger vil blive anonymiseret.

Liisabike kan indgå aftale med et servicefirma, om at stå for service og reparationer af cykler for kunder i Storkøbenhavn. Liisabike vil i så fald dele dine kontaktoplysninger med servicefirmaet ved kontraktens indgåelse, så du kan kontaktes med henblik på at aftale service.

Hvis du tegner forsikring via Liisabike, vil data herom ligeledes blive behandlet i overensstemmelse med gældende regler.

Liisabike overlader ikke i øvrigt persondata til tredjemands behandling.

Efter aftalens udløb bliver persondata slettet.

Liisabike har udarbejdet en databeskyttelsespolitik, der kan ses på hjemmesiden: www.liisabike.dk

13. Misligholdelse

Hvis du væsentligt misligholder dine forpligtelser ifølge den indgående aftale kan Liisabike uden varsel hæve aftalen og kræve erstatning for sit tab.

For sen betaling af leasingydelse betragtes som væsentlig misligholdelse, hvis forsinkelsen overstiger 7 dage.

Dansk rets almindelige regler finder i øvrigt anvendelse, og aftalen kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse i henhold til retsplejelovens § 478. 

14. Force Majeure

Følgende omstændigheder hos Liisabike medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld.

Enhver omstændighed som Liisabike ikke er herre over, såsom arbejdskonflikt, strejker, lockout, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, transporthindringer, transportforsinkelser, restriktioner af drivkraft, ildsvåde, brand, terror, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, m.v. med mindre andet følger af dansk rets almindelige regler.